Kamulaştırma Kanunu Kamulaştırma Nedir 1.0

Kamulaştırma

kamulastirma

Kamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların. Devlet ve kamu tüzel kişiliklerinin mülkiyetine geçirilmesidir.

Kamulaştırma için, o taşınmaz malın kamu yararı ile ilgili bir işe tahsis edilmesi zorunludur. Kamu yararı yoksa kamulaştırma yapmak mümkün değildir.

2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. maddesine göre belirtme ne demek?

İdare kamulaştırma kararını aldıktan sonra, tapu siciline şerh verilmesi için ilgili tapu müdürlüğüne bildirir.

Tapu Müdürlüğünce de Taşınmazın tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘…… İdaresince kamulaştırma kararı alınmış olup, 2942 Sayılı Kanunun 7. Maddesine göre şerh. … tarih …yevmiye.’ şeklinde belirtme Yapılır. (Tapunuzun üzerinde bu belirtmenin olup olmadığını  https://webtapu.tkgm.gov.tr adresinden teyit edebilirsiniz.)

2942 Sayılı Kanunun 7. Maddesine göre belirtme yapılan taşınmazda alıcı tarafından belirtme kabul edilmek şartıyla satış yapılabilir.   

Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri tapu müdürlüğü kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır. Diğer bir anlatımla idari şerh, tasarruf hakkını önlemeyip, yeni maliki veya mülkiyetten gayri ayni hak iktisap edecek kişiyi uyarıcı anlamdadır. Tarafların bu hususu bilerek kabul etmeleri halinde, talep edilen işlemler karşılanarak sonucu kamulaştıran idareye bildirilir.

2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. Madde şerhinin terkini nasıl yapılır

Kamulaştırmayı yapan İdare tarafından, 7. Madde şerhinin tapuya bildirildiği  tarihinden itibaren 6 ay içinde, bedelinin tespiti ve idare adına tescili için mahkemeye dava açıldığına dair belge tapu dairesine ibraz edilmediği takdirde, bu şerh tapu müdürlüğünce 6 ay geçtikten sonra resen sicilden silinir.

Not : Şerh konulduktan sonra 6 ay içinde ilgili idare ile anlaşma yapılmadığı ve davada açılmadığı halde şerh kaldırılmamış olabilir. 7. Madde şerhi halen tapunuzda devam ediyorsa tapu dairesinden ücretsiz olarak şerhin terkinini isteyin.

2942 sayılı kamulaştırma kanununun 31/b Maddesi şerhi

Tapunuz üzerinde 2942 sayılı kanununun 31/b. Maddesi gereği şerh mevcut ise artık kamulaştırma tamamlanmış, arazinin kamulaştıran idare adına tescili yapılacak demektir.

Kamulaştırma Çeşitleri

  1. Satın Alma (Pazarlık) Usulü ile

İdarelerin, bu Kanuna göre, tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapacağı kamulaştırmalarda. Satın alma usulünü öncelikle uygulamaları esastır.

Mal sahibi kamulaştırmaya konu taşınmaz malı pazarlıkla ve anlaşarak satmak ister ve pazarlık görüşmelerinde de bedelde anlaşmaya varırlırsa yapılan anlaşmaya ilişkin bir tutanak kamulaştıran idare tarafından düzenlenir. Anlaşma tutanağı birlikte imzalanır. İmzalı tutanak tapu dairesine gönderilir ve tapu dairesi de tutanağa istanden kamulaştırma işlemini yapar. Tapunuzu idare adına resen tescil eder ve tapu senedini gönderir. Bundan sonra kamulaştırmayı yapan idare banka hesabınıza bedeli yatırır. Bu şekilde satın alma suretiyle kamulaştırma tamamlanmış olur.

  1. Mahkeme Kararı İle

Kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat eder ve taşınmaz malın bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini ister.

Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından tapu dairesine 2942 sayılı kanunun 31/b. Maddesi şerhi konularak tapunun devir ve temliki yasaklanır. Dava süreci tamamlandıktan sonra kamulaştırmayı yapan idarece, karar tapuya ibraz edilir. Tapunun kamulaştıran idare adına tescili sağlanır.

  1. Trampa Suretiyle

2942 Sayılı Kanunun 26.Maddesi Trampa Usulünü Düzenlemiştir.
Mal sahibinin kabul etmesi halinde kamulaştırma bedeli yerine, idarenin kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan taşınmaz mallarından, bu bedeli kısmen veya tamamen karşılayacak miktarı verilebilir.

  1. Acele Kamulaştırma

3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın 10. Madde esasları dairesinde ve 15. Madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına 10. Maddeye göre yapılacak davetiye ve ilânda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konularak acele kamulaştırma yapılabilir.

Kamulaştırmadan Vazgeçme

  1. İdarenin Tek Taraflı Vazgeçmesi

İdare kamulaştırmanın her safhasında, kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Dava sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece maktuen takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir.

  1. Vazgeçme, İade ve Devir

Kamulaştırmanın kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, keyfiyet idarece mal sahibi veya mirasçılarına 7201. Sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre duyurulur.

Bu duyurma üzerine mal sahibi veya mirasçıları, kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malı geri alabilir. İade işleminin kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde gerçekleşmesi hâlinde bedelin faizi alınmaz. Bu göre taşınmaz malı geri almayı kabul etmeyen malik veya mirasçılarının geri alma hakları düşer.

  1. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı

Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece veya 22. Maddenin dördüncü fıkrası uyarınca devir veya tahsis yapılan idarece; amacına uygun hiç bir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir.

Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer.

Kamulaştırma bedeli nasıl hesaplanır ve nasıl alınır

Kamulaştırma komisyonu yada mahkemece görevlendirilen bilirkişiler tarafından bedel tespit edilir. Bedelin tespitinde vergi beyanını, kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini. Taşınmaz mallarının birim fiyatlarını ve yapı maliyet hesaplarını inceleyerek piyasa şartlarına uygun değer tespiti yapılır.

Satın alma (pazarlık) usulü ile yapılan kamulaştırmalarda taşınmazın tapu müdürlüğünde idare adına tescili tamamlandıktan sonra kamulaştıran idare tarafından, taşınmaz sahibi adına bankaya yatırılır.

Mahkemece yapılan kamulaştırmalarda tesbit edilen bedel, mahkemenin tamamlanmasından sonra kamulaştıran idare tarafından, taşınmaz sahibi adına bankaya yatırılır.

Kamulaştırmada tapu harçı ödenirmi

İlgili idarenin harç muafiyeti varsa tapu harcı alınmaz. Kamulaştıran idarenin harç muafiyeti yoksa, tapu harcını kamulaştırmayı yapan idare öder. Malik tarafından herhangi bir tapu harcı ödenmez.

Miras Reddi Nasıl Yapılır?

https://www.webtapucu.com/arsa-payi-hesaplama/

“Kamulaştırma Kanunu Kamulaştırma Nedir 1.0” üzerine 3 yorum

Yorum yapın