Arsa Payı Hesaplama -2024

Arsa payı nedir? Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş olan yapılarda, her bir bağımsız bölümün, arsa üzerindeki hakkını gösteren paya “arsa payı” denir. Mesken, İşyeri, Dükkan gibi bagımsız bölümlerin her biri ayrı ayrı arsa payı almalıdır. Hak sahiplerinin binanın bulunduğu arsadaki hakkının belirlenmesinde bu pay belirleyici olur. Bağımsız bölümlerin metrekareleri veya değerleri oranlanarak hak sahiplerine … Devamını oku

Trampa – 2024

Trampa Nedir? Trampa sözlük karşılığı olarak “değişim, değiş tokuş veya takas”dır.  Bir malın, diğeri ile takas edilmesi anlamına gelmektedir. Tapu da bir kişiye ait taşınmazın, başka bir kişiye ait taşınmaz ile para karşılığı olmadan, yada aradaki farkın ödenerek, birbirleri ile takas edilmesine trampa denir. Trampa işlemini gerçekleştirmek için taşınmazların değerlerinin birbirine denk olması gerekmez. Taşınmazlar … Devamını oku

Mera – Yaylak – Kışlak 1.0

Mera, Hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için ayrılan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerdir. Yaylak, Çiftçilerin hayvanları ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için ayrılan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerdir., Kışlak, Hayvanların kış mevsiminde barındırılması ve otundan yararlanılması için ayrılan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan yerdir. Çayır, … Devamını oku

Saklı Pay Nedir? 1.0

Saklı Pay ve Oranları Kişinin ölüme bağlı tasarruflarla, başkasına devrine izin verilmeyen miras payının bir kısmına saklı pay denir. Bu saklı payı alan mirasçılara da saklı paylı mirasçılar denir. Yasal miras payı ve saklı paylar birbirinden farklı kavramlardır. Kural olarak saklı paylar yasal miras payından küçüktür. Arta kalan ve murisin serbestçe tasarruf edebildiği miras kısmına … Devamını oku

Vasiyetname 1.0

Vasiyetname Nedir? Vasiyet Nasıl verilir? Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzuları ile miras paylaşım esaslarını belirleyen yazılı belge veya sözlü beyandır. Resmi memur (noter, hakim) huzurunda yapılabileceği gibi miras bırakanın kendi el yazısı ile veya koşulları sağlıyorsa sözlü beyan ile de yapılır. Ölüme bağlı tasarrufların en çok başvurulan şeklidir. Kişi vasiyetname ile ölümünden sonra … Devamını oku

Şufa Hakkı – Önalım Hakkı 1.0

Şufa Hakkı – Önalım Hakkı Şufa hakkı veya diğer adıyla önalım hakkı, Paylı mülkiyete konu bir taşınmazın, hissedarlarından bir veya birkaçının hisselerinin tamamını veya bir kısmını üçüncü bir şahsa satmaları halinde, diğer hissedarların gösterilen satış bedeli üzerinden cebren öncelikle satın alma hakkıdır. Yasal önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal … Devamını oku

Kamulaştırma Kanunu Kamulaştırma Nedir 1.0

Kamulaştırma Kamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların. Devlet ve kamu tüzel kişiliklerinin mülkiyetine geçirilmesidir. Kamulaştırma için, o taşınmaz malın kamu yararı ile ilgili bir işe tahsis edilmesi zorunludur. Kamu yararı yoksa kamulaştırma yapmak mümkün değildir. 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 7. maddesine göre belirtme ne demek? İdare kamulaştırma … Devamını oku

Miras Hukuku 1.0

Miras Hukuku, Kişinin ölümü veya gaipliği halinde, ölen kişinin malvarlığının kimlere ve ne şekilde paylaştırılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. miras mal sahibinin ölümü ile ortaya çıkar. Mal sahibi sağ iken, hukuka göre yasal mirasçılar mirascı sıfatı taşımadığından herhangi bir şekilde miras hakkından bahsedilemez. Mirascılık ve Miras Payı Hesaplama Kan Bağına Dayanan Kanuni Mirasçılık Miras Hukuku na … Devamını oku

e-devlet miras sorgulama 1.0

e-devlet miras sorgulama e-devlet miras sorgulama. Tapu kadastro Genel Müdürlüğünün webtapu uygulaması sayesinde, tapu müdürlüklerine gitmeden ve internet üzerinden size miras kalan taşınmazları sorgulama olanağı verir. Bunun için öncelikle tapu kadastro genel müdürlüğüne ait olan https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresinde bulunan wep tapu uygulamasına gidilir. Web tapu uygulamasında bireysel girişe tıkla ve e-devlet şifresi ile programa giriş yap. … Devamını oku

Reddi miras nasıl yapılır 1.0

Reddi miras  Reddi miras veya Mirasın reddi, Yasal ve atanmış mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hakimi, durumu bir tutanakla tespit eder. Mirasçıya reddi gösteren bir belge verilir. Yasal süresi içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur. Mirası red edemeden ölen mirasçının red … Devamını oku