Aile Konutu Şerhi – 2024

Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri mekandır. Eşler, evlilik birliğini beraberce yürütür ve yönetirler. Oturdukları konutu da birlikte seçerler. Aile konutu tektir.

Eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekânlara Aile konutu denir.

Tapu sicilinin şerhler hanesine “Aile Konut Şerhi” şeklinde belirtme yapılır.

   aile konutu

Aile Konutu Şerhi İsteminde Bulunabilecekler

Aile konutu olarak kullanılan taşınmazın:

 • Tapu Sahibi (malik) olan eş,
 • Tapu sahibi olmayan (Malik olmayan) eş,
 • Eşlerin her ikisi birlikte

Tapu müdürlüklerin de Aile Konut şerhi talebinde bulunabilir.

Şerh malik olmayan eş tarafından yapılırsa, Tapu Müdürlüklerince diğer eşe, şerh konulduğuna dair bildirim yapılır.

Aile Konutu Şerhinde Tapu Masrafı Ne Kadar?

Aile Konutu Şerhi‘nin Tapu müdürlüğünde harç ve döner sermaye ücreti yoktur.

Aile Konut Şerhi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

– İstemde bulunanın nufus cüzdanı.

– Şerhi işlenmesi istenen taşınmazın tapu senedi veya ada/parsel numarası

– Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hâli gösterir nüfus kayıt örneği. Tapu müdürlüklerince MERNİS(merkezi nüfus idaresi sistemi)’den ilgililerin yerleşim adres bilgilerine ve nufus kayıt örneklerine ulaşılabilmektedir.

-Tapu Müdürlüklerinde adres kayıtları bulunmadığı için Aile konutu şerhi işlenmesi gereken taşınmazın ada/parsel bilgileri ile MERNİS üzerinden alınan yerleşim yeri verilerinin çakıştırılması gerektiğinden belediye, muhtarlık, kadastro müdürlüğü, veya LİHKAB gibi kurumlardan bahsi geçen ada/parsel numarası ile aile konutu olarak kullaılan adresin aynı yer olduğunu kanıtlayıcı nitelikte bir üst yazı alınması gerekmektedir.

Aile Konutu Şerhinde Özel Durumlar

Şerhe konu taşınmazın cinsi tapu dairesinde arsa, tarla vb. gözükse bile, taşınmaz üzerinde aile konutunun bulunduğunun Kadastro Müdürlüğü veya LİHKAB tarafından konutun zeminde tespit edilerek rapora bağlanması durumunda (ilgilileri cins değişikliği işlemine zorlamadan) sicile aile konutu şerhi işlenenir.

Tapu siciline muhtesat olarak yansıyan konutun malikinin, mülkiyet hanesinde ismi bulunması durumunda bu hissesi üzerine şerh işlenir.

İntifa hakkı lehtarı olan kişinin, eşinin talep etmesi durumunda, intifa hakkı üzerine şerh işlenir.

Üzerinde haciz, tedbir, ipotek vb. kısıt bulunan taşınmazlarda, şerhi talep eden kişinin, taşınmaz üzerindeki şerhlerin/ipoteğin varlığını kabul etmesi durumunda, şerh işlenir. (Aile konut şerhine yönelik ihtiyati tedbirler hariç.)

Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekânları ifade ettiğinden, zaman zaman ya da hafta sonu kullanmak amacıyla edinilen yazlık konut, dağ evi gibi konutlar TMK’nın 194. maddesi kapsamına girmemekle birlikte, yerleşim yeri belgesinin ibraz edilmesi durumunda, şerh işlenebilmektedir.

Kira da oturulan eve Aile Konut Şerhi Konulamaz.

Üçüncü kişilere ait taşınmaz mal üzerine aile konut şerhi verilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından. Bu tür taşınmaz mallara aile konutu şerhi konulamaz.

Çıplak Mülkiyet Üzerine Aile Konut Şerhi Konulamaz.

Üzerinde intifa hakkı bulunan taşınmazlarda çıplak mülkiyet malikinin kullanma ve yararlanma hakkı Yoktur. Bu nedenle çıplak mülkiyet üzerine şerh işlenemez.

Aile Konutu Şerhinin Hukuki Sonuçları

TMK’nın 194. maddesi gereğince, eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutunu devredemez. Aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. Aile konutuna ilişkin bazı hukuki işlemlerin yapılabilmesi, diğer eşin rızasına bağlıdır.

Satış, bağış vb. devir işlemleri veya konut üzerindeki hakkı sınırlandıran ipotek, kira şerhi vb. işlemler, ancak malik olmayan eşin rızası alınarak yapılır.

 •    Hükmen (Mahkeme Kararıyla) tescil,
 •    Cebri satış (icra yoluyla yapılan satış),
 •    Haciz, İpoteğin Paraya Çevrilmesi, tedbir vb. işlemler malikin iradesi dışında olduğundan eş rızası olmadan işlem yapılır.

 Aile Konutu Şerhi Terkini

 1. Şerh malik olmayan eşin talebiyle konulmuşsa, yine malik olmayan eşin talebiyle.
 2. Şerh eşlerin birlikte talebiyle konulmuşsa, her ikisinin veya lehine şerh verilenin talebiyle.
 3. Eşlerin birlikte malik olduğu hisseli taşınmaz mallarda şerh eşlerden birinin talebiyle konulmuşsa, eşlerin ikisinin veya lehine şerh verilenin talebiyle
 4. Malik olan eşin talebiyle şerh konulmuşsa malik olmayan eşin de talep ya da muvafakatiyle,
 5. Ölüm halinde sağ kalan eşin tek yanlı talebiyle,
 6. Şerhinin terkinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı ile,
 7. Kesinleşmiş boşanma veya evliliğin iptali ilamının ibrazı halinde malik olan eşin tek taraflı talebiyle. (Kararda aile konut şerhinin devam etmesine yönelik herhangi bir hükmün bulunmaması koşuluyla) ,
 8. Yeni bir konut alınır ve o taşınmaza aile konut şerhi işlendiği kanıtlanırsa malikin talebiyle,
 9. Aile Konut Şerhi, mahkeme kararının infazı, cebri satış gibi işlemleri engellemeyeceğinden ve ayrıca, Aile Konut şerhi talep edilirken diğer şerhler ile ipoteklerin hukuki sonucu kabul edildiğinden, mahkeme ya da icra müdürlüğünün yazısı ile, şerhin terkini mümkündür.

 

Kaynaklar :

www.tkgm.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

Bu yazının tüm kullanım hakları  www.webtapucu.com’a aittir. Başka mecralarda izinsiz kullanılması veya alıntı yapılması ancak yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.

Diğer:

Tapu Satış Harcı ne kadar? – Tapu Satış işlemi.

https://www.webtapucu.com/kat-irtifakindan-kat-mulkiyetine-nasil-gecilir/

 

Yorum yapın